Regulamin uczestnictwa:

 1. Organizatorem szkolenia jest Training Excellence Paweł Chabros, z siedzibą w Warszawie, ul. Żeglugi Wiślanej 9/45. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5211141622. REGON: 013175264., reprezentowanym przez Pawła Chabros, zwaną dalej Training Excellence.
 2. Cena za udział każdej osoby w dowolnym 2-dniowym szkoleniu otwartym wynosi 995 zł + 23% VAT, czyli 1223,85 zł brutto.
 3. Cena obejmuje udział w szkoleniu na platformie internetowej MS Teams oraz materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.
 4. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Training Excellence wypełnionego formularza zgłoszenia uczestnictwa, wysłanego online, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Training Excellence. Przesłanie do Training Excellence wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Training Excellence a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 6. Z zastrzeżeniem punktu 7, Training Excellence najpóźniej na 6 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób zgłoszonych (uczestników szkolenia) za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 7. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Training Excellence zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub odwołania szkolenia w danym terminie, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) nie zostanie zgłoszona minimalna liczba osób
 8. W przypadkach określonych w punkcie 7, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 9. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Training Excellence w Bank Millennium Oddział w Warszawie – nr rachunku bankowego: 94 1160 2202 0000 0002 3250 2292, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 6 (decyduje data wysłania e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 10. Training Excellence zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Training Excellence w terminie wskazanym w punkcie 7.
 11. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia i przesłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 12. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną na adres kontakt@training-excellence.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Training Excellence. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 13. Z zastrzeżeniem punktu 14, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Training Excellence zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Training Excellence zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 15. Training Excellence zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec Training Excellence a także z innych powodów bez podania przyczyny.
 16. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 17. Training Excellence będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora – Training Excellence Paweł Chabros z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeglugi Wiślanej 9/45, w celu realizacji umowy – zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostepnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej, chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.